Algemene voorwaarden

Opgemaakt te Liedekerke
september 2022

DUVILLE PHOTOGRAPHY
BE076 888 46 53

Deze bepalingen zijn geldig op al onze diensten en producten.
Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een fotoreportage boekt of een product bestelt.
Door het boeken van een fotosessie of door onze producten te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

1. Foto's en video's gemaakt door Duville Photography (hierna DP genoemd) kunnen verschijnen op de website en/of social media. Laat het ons weten indien u dit niet zou willen.

2. Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum, tenzij anders vermeld. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

3. Een boeking is pas definitief na betaling van het voorschot, vermeld op de offerte.
Indien deze door de opdrachtgever wordt geannuleerd of ingekort, zal een schadevergoeding ten belope van het betaalde voorschot aangerekend worden.
Bij een last minute (minder dan 3 dagen voor datum) annulatie of verkorting van een boeking zal een schadevergoeding van 30% aangerekend worden voor de uren verlies bovenop het voorschot dat reeds betaald werd.
Indien geannuleerd moet worden wegens overmacht (overlijden, lockdown, …) kan het voorschot overgedragen worden naar een volgende datum.
DP mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

4. Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt aangerekend. Een shoot verlengen kan wel, desgevallend op de dag van de reportage zelf.

5. Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl.
Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant een korting op de volgende shoot. Bij shoots waarvan de datum niet kan verplaatst worden (huwelijk, communie, …) wordt het voorschot terugbetaald.

6. Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast.
De prijs die de klant krijgt bij definitieve boeking, blijft ongewijzigd, ongeacht eventuele prijsstijgingen.

7. Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is DP niet aansprakelijk voor
- schade bij de opdrachtgever;
- indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;
- lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
- verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

8. Uit alle gemaakte foto's maakt DP een selectie. Deze foto's krijgen vervolgens een summiere basisbewerking. DP bewerkt alle door de opdrachtgever gekozen foto's in zijn zelfgekozen stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.

9. Het aantal geleverde foto's kan niet op voorhand worden vastgelegd. De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

10. Galerijen worden in lagere resolutie online (privé) gedeeld met een watermerk over de foto. De foto's kunnen niet worden gedownload en dienen louter als hulpmiddel om de favorieten aan te duiden.

11. Fotoproducten (fotoalbum, fotocadeau's, vergrotingen, …) worden enkel gemaakt met foto's die door DP uitgebreid nabewerkt werden. De samenstelling / het ontwerp gebeurt volgens de creativiteit van DP en is desgevallend slechts beperkt wijzigbaar op vraag van de opdrachtgever. Wijzigingen worden uitgevoerd aan een uurtarief van €50 excl btw.

12. Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

13. DP is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto's of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

14. DP is niet aansprakelijk voor vertragingen bij levering.

15. DP is niet aansprakelijk voor schade bij verzending per post / koerierdienst.

16. Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig tenzij anders vermeld op de bon.
Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.

17. Het fotografisch en creatief werk van DP is onderhevig aan auteursrechten: de foto's blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een overeen te komen vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

18. Foto's blijven 1 jaar in het archief, nadien is er geen garantie meer dat u deze nog kan opvragen. Indien de foto's alsnog beschikbaar zijn, zal een administratieve kost van €50 excl btw aangerekend worden. De opdrachtgever wordt aangeraden zelf een backup te maken van de bestelde foto's.

19. Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de twee werkdagen na de shoot of levering.


UITVOERING OPDRACHT

DP zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
DP bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.
DP heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.


FACTURATIE EN BETALINGEN

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE08 9734 1010 4213 na toezending van factuur en vóór levering van de beelden en/of bestelde producten.

Particuliere klanten ontvangen een factuur zodra de definitieve selectie door hen gemaakt werd. Bij ontvangst van het factuurbedrag, zal de fotograaf de overeen gekomen bewerkingen/ontwerpen uitvoeren en de nodige bestellingen plaatsen binnen een redelijke termijn.

Zakelijke klanten moeten hun facturen betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Na afloop betalingstermijn zijn echtstegen en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd:
– Een factuurinterest van 1% per maand en dit voor elke begonnen maand.
– Een schadebeding van 10%.

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt DP zich het recht om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.


SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM

De content is beschermd door auteursrecht.
DP kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht, een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.
De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:
- het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen
- het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen
- zonder enige beperking van tijd.

Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen DP en de opdrachtgever.
DP behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.


TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Brussel.
Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.


TERUGBETALING

Aangekochte diensten / goederen worden niet terugbetaald.


PRIVACY

DP verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de klant te eerbiedigen.
Het is DP toegestaan om de persoonlijke informatie van de klant aan te verwerken.
De klant heeft te allen tijde het recht om alle onjuiste persoonsgegeven die op hem betrekking heeft kosteloos te doen verbeteren. Dat kan via e-mail.

Laatst aangepast mei 2023

Goede afspraken maken tevreden klanten